Gudniinka Gabdhaha 2: DHIBAATOOYINKIISA

Miyaanaydin ogayn jidhkiinnu inuu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah ee idinku jira ee aad Ilaah ka hesheen? Oo idinku i